กิจกรรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก  ในเขตพื้นที่ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

 

C O P Y - R I G H T @ 2 0 1 6   P R A S A T - H O S P I T A L   D E V  B Y  :  K I A T T H A N A P A T