กิจกรรมการประชุมจัดทำแผนสุขภาพตำบลกังแอน ปีงบประมาณ 2560 

โดยมีผู้นำชุมชน เครือข่ายสมาชิกอสม. เทศบาลตำบลกังแอน องค์การบริหารส่วนตำบลกังแอน สถานศึกษา เข้าร่วมดำเนินการจัดทำแผน เพื่อในการดำเนินงานต่อไป

 

C O P Y - R I G H T @ 2 0 1 6   P R A S A T - H O S P I T A L   D E V  B Y  :  K I A T T H A N A P A T