กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในชุมชน  ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ  2560

          ด้วย กลุ่มงานสุขศึกษา  โรงพยาบาลปราสาท จึงได้จัดทำ โครงการเฝ้าระวังและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วยด้วยโรคเรื้อรัง   หมู่ที่ 9  บ้านสีโค ตำบลกังแอนอำเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์ ปีงบประมาณ  ๒๕60  เพื่อจัดกิจกรรมเฝ้าระวังและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้แก่ประชากรกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วยด้วยโรคเรื้อรัง ขึ้น โดยมุ่งหวังให้กลุ่มเป้าหมายได้มีความรู้ความเข้าใจ และการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเหมาะสม ในการดูแลสุขภาพ ลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดกลุ่มโรค metabolic  syndrome ต่อไป

 

C O P Y - R I G H T @ 2 0 1 6   P R A S A T - H O S P I T A L   D E V  B Y  :  K I A T T H A N A P A T