กิจกรรมคัดกรองมะเร็งตับ มะเร็งท่อน้ำดีในชุมชน เขตตำบลกังแอน อำเภอปราสาท ระหว่างวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไปเพื่อให้ประชาชนได้รับการคัดกรองและผู้ที่เสี่ยงได้รับการดูแลและรักษาอย่างถูกต้องต่อไป

 

C O P Y - R I G H T @ 2 0 1 6   P R A S A T - H O S P I T A L   D E V  B Y  :  K I A T T H A N A P A T